Stadgar för Classic Chevrolet Wing Club 
 
Stiftade i Enköping den 1 maj 2007. Antagna vid årsmöte i Knivsta den 13 juni 2009, reviderade vid årsmöte på Cinderella 3 april 2016
 
1. Klubbens namn

  Klubbens namn är Classic Chevrolet Wing Club 

2. Klubbens ändamål 

Klubben är en ideell sammanslutning med kulturell och social inriktning, öppen för alla som är intresserade av Chevrolet 1958-1960 i alla former. Klubben skall arbeta för att främja detta intresse, samt bevarandet av fordon av ovan nämnda märke och årsmodeller. 

3. Klubbens verksamhet 

Klubben skall verka för den i §2 angivna målsättningen genom att 

a. Via hemsidan underlätta för medlemmarna att komma i kontakt mellan ägare av Chevroletbilar 
 årsmodell 1958-1960.


 b. Arrangera medlemsmöten och träffar för att underlätta medlemmarnas ideella kulturbevarande 
 verksamhet.

4. Medlemskap 

Chevrolet Wing Club har ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlemmar kan alla bli som är intresserade av Chevrolet 1958-1960 och som betalat medlemsavgift. Hedersmedlem kan utses av styrelsen. 
 
5. Beslutande och verkställande organ 

Högsta beslutande organ är årsmöte/allmänt möte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte/allmänt möte och som också fattar nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret. 

6. Verksamhetsåret samt årsmötet 

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsmöte hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången av juli månad. Kallelse till årsmötet sker via hemsidan samt med postutskick till medlemmarna minst 4 veckor innan utsatt tid för årsmöte. Härvid skall följande ärenden förekomma: 

1. justering av röstlängd/medlemslista


 2. fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning


 3. val av ordförande och sekreterare för årsmötet


 4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare


 5. genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll


 6. föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse


 7. genomgång av revisorernas berättelse


 8. fastställande av resultat och balansräkning


 9. fråga om ansvarsfrihet av styrelsen


 10. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner


 11. val av styrelseledamöter


 12. val av revisorer


 13. val av ledamöter i valberedning


 14. fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår 

15. övriga frågor


 Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt
får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

7. Revision 

Klubben skall ha en ordinarie revisor och en suppleant. De skall väljas för två år i taget. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorn räkenskapshandlingar samt budgetförslag för nästkommande år för granskning. Revisorn skall närsomhelst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller. 

8. Allmänt möte 

Extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 30% av klubbens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen eller av den grupp medlemmar som påkallat mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad om årsmöte är stadgat. Till kallelse till allmänt möte skall fogas dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet. 

9. Styrelse 

Klubbens styrelse skall bestå av minst 6 medlemmar som ordinarie ledamöter samt minst 2 medlemmar som suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Val av ordförande och kassör sker på 2 år från årsmöte till årsmöte. Övriga ledamöter väljes på 1 år. Suppleant väljes för 2 år. Klubbens firma samt bankkonton tecknas av ordföranden och kassör. Alla utgifter över 3000 kr ska beslutas av styrelsen. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 ledamöter så påfordrar. 

10. Avgifter 

Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ej någon avgift. Medlemsavgift gäller för tid som beslutas på årsmötet. Medlem som ej erlagt avgift på den förfallodag som årsmötet bestämt, anses härigenom ha utträtt ur klubben och har ej rösträtt. 
 
 
 
11.Utträde och uteslutning 

Medlemskap upphör i och med att medlemsavgiften ej erlagts eller efter skriftlig begäran om utträde. Erlagda medlemsavgifter återbetalas ej. Medlem som grovt bryter mot klubbens målsättning eller syften kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte/allmänt möte. 

12. Stadgeändring 

Beslut om stadgeändringar fattas på föreningsstämma med minst 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 

13.Upplösning av klubben 

Endast klubbens styrelse kan till årsmöte/allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid tre på varandra följande årsmöten/allmänna möten och med minst 3⁄4 av de närvarandes röster. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar disponeras enligt beslut på senaste årsmötet

Senaste kommentaren

04.01 | 07:44

SÖKER MEDLEMSSKAP HOS ER.MVH.JANNE.

04.01 | 08:05

Hej Janne ! Under menyn Wingklubben / Medlemsansökan finns ett formulär att fylla i, det har med GDPR lagen att göra för lagring av personuppgifter, hör av dej om du vill ha hjälp

Ove 070-6606126

21.06 | 04:42

Hej ! Hör av dig till mig så hjälper jag er att leta bil till ert silverbröllop

// Ove 070-6606126

18.06 | 11:50

Hej!
Min fru och jag firar silverbröllop detta år. Hon är uppvuxen i en Impala 59 som hennes far hade. Går det att hyra en Impala 59 med chaufför för några timmars rundtur i Stockholm i sommar?